Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Consulatul General al Republicii Moldova la Frankfurt

A A A

Emigrare autorizată

Consulatul General recepţionează documente de la cetăţeni Republicii Moldova domiciliaţi în Republica Federală Germaniain unul din următoarele LandurileFederale: BADEN-WÜRTTEMBERGBAYERNHESSENRHEINLAND-PFALZSAARLANDTHÜRINGEN.

Persoanele cu domiciliul în alte localități decît cele specificate mai sus, urmează să se adreseze la

Ambasada Republicii Moldova la Berlin: https://germania.mfa.gov.md/ro/content/contacte

Semnificația noțiunii de AUTORIZAREAEMIGRĂRII – permisiune oficială a autorităţilor Republicii Moldova privind stabilirea cu domiciliul în străinătate. Solicitantul se radiază din evidenţa la domiciliu sau la reşedinţa temporară din Republica Moldova. În pașaport se aplică Ștampila”Autorizarea emigrării în RFG” și confirmă stabilirea domicilului persoanei in străinătate.

Serviciul este oferit cu programare prealabilă, care se obține doar on-line accesând adresa:
PROGRAMARE on-line, cu invocarea motivului solicitării, numelui/prenumelui solicitantului, localității/Bundeslandului de reședință din Germania și a unui număr de telefon.

Cererea pentru obţinerea autorizaţiei de emigrare se depune PERSONAL la Consulatul General, însoţită de următoarele documente: (a se selecta în dependență de caz):

ATENTIE:TOATE ACTELE SE PREZINTĂ ÎN ORIGINAL + 2 XEROCOPII.

 1. BULETINUL DE IDENTITATE cu fisa de însoțire (în original + 2 xerocopii);

 2. PAȘAPORTUL al cetățeanului Republicii Moldovavalabil (în original + 2 xerocopii);

 3. 4 (Patru) fotografii color biometrice - 35x45 mm;

 4. ACTELE DE STARE CIVILĂ (certificat de naștere, căsătorie / divorț, schimbarea numelui) eliberate de către organele Republicii Moldova (în original + 2xerocopii);

 5. ADEVERINŢA DE LA DOMICILIU /MELDEBESCHEINIGUNG - documentul eliberat de autorităţile străine ce atestă stabilirea solicitantului cu domiciliul în străinătate șicomponența familiei. (Meldebescheinigung)  legalizatla Regierungspräsidium sau Landgericht (Vezi exemplu).

(în original + 2 copii);

 1. TRADUCEREA - ADEVERINŢEI/ MELDEBESCHEINIGUNG dejalegalizatla Regierungspräsidium sau Landgericht, se efectuează de un traducator autorizat în limba română sau limba rusă, șitraducerea se legalizează laLandgericht (Vezi exemplu(în original + 2 copii).

 2. ATENȚIE: Actele legalizate la Regierungsprasidium sau Landgericht urmează să fie supralegalizate la Consulatul General al RM, a vedea rubrica Legalizarea documentelor. Taxa pentru supralegalizarea documentelor este de 25 Euro pentru fiecare document.

ÎN CAZUL EMIGRĂRII cu COPIL: 

 1. PAȘAPORTUL MINORULUI (în original + 2 copii, numai pagina cu poza);

 2. DECLARAŢIA AUTENTIFICATĂ NOTARIAL A CELUILALT PĂRINTE (cetatean al Republicii Moldova) a minoruluidin care să rezulte acordul privind emigrarea minorului împreună cu solicitantul, dacă declarantul rămîne cu domiciliul sau cu reşedinţa pe teritoriul Republicii Moldova;

 3. DECLARAŢIA AUTENTIFICATĂ NOTARIAL A MINORULUI CU VÂRSTA DE PESTE 14 ANI privind acordul acestuia de a emigra cu unul din părinţi;

 4. DECLARAŢIA AUTENTIFICATĂ NOTARIAL A REPREZENTANTULUI LEGAL AL MINORULUI sau a persoanei plasate sub tutelă sau curatelă, care rămîne cu domiciliul sau cu reşedinţa în Republica Moldova, din care să rezulte acordul la emigrarea persoanei reprezentate la un alt reprezentant legal stabilit cu domiciliul în străinătate. În asemenea caz se prezintă şi declaraţia din care să rezulte că reprezentantul legal la care se stabileşte minorul acordă spaţiul locativ şi întreţinere. În cazul în care reprezentantul legal este altul decît părinţii se prezintă suplimentar decizia autorităţii tutelare;

 • Declaraţiile necesare în cadrul dosarului de Emigrare autorizată pot fi perfectate şi autentificate notarial la Consulatul General.
 1. CONFIRMAREA ACHITĂRII TAXELOR CONSULARE, IMPRIMATĂ PE SUPORT DE HÂRTIE.

Suma totală pentru aprobarea dosarului de Emigrare autorizată în RFG se compune din taxa consulară + taxa pentru cheltuieli aferente + taxa pentru serviciile ASP, care în dependență de termenul de examinare a dosarului constituie:

La 90 zile

Taxa Consulară + Taxa aferentă + Taxa ASP

La 30 zile

Taxa Consulară + Taxa aferentă + Taxa ASP

75 Euro + 20 Euro +7 Euro

Total 102 Euro

75 Euro +20 Euro +21Euro

Total 116 Euro

Ca urmare a examinării cererii pentru obţinerea autorizaţiei de emigrare, în paşaportul/paşapoartele persoanei se aplică menţiunea privind autorizaţia de emigrare, în care se indică ţara de destinaţie.

PLATA URMEAZĂ A FI TRANSFERATĂ LA CONTUL DE MAI JOSCU5 ZILE ÎNAINTEDE VIZITA LA CONSULAT:

Generalkonsulat der Republik Moldau
Commerzbank Frankfurt
IBAN: DE77 5008 0000 0500 1225 00
BIC: DRES DE FF XXX
Verwendungszweck: 
EMIGRARE AUTORIZATĂ, NUMELE, PRENUMELE SOLICITANTULUI

Note explicative privind actele de stare civilă menționate mai sus:

Certificatul DE NAŞTEREeliberat de către organele Republicii Moldova:

-În cazul înregistrării nașterii în Germania pînă la 17.08.2001, se va prezenta forma internațională a certificatului de naștere german - "Auszug aus dem Geburtseintrag", Formule A (vedeti aici).

-Dacă căsătoria a fost înregistrată în Germania sau alta tara după 17.08.2001, solicitantul urmează sa inițieze PRIORITAR procedura detranscrierea actului de căsătoria, inclusiv prin Consulatul General,vedeti aici

- Dacă căsătoria a fost încheiată în ex- URSS, se va prezenta certificat de căsătorie ex- URSS, fara traducere si fara legalizare;

Certificatul de CĂSĂTORIE eliberat de catre organele Republicii Moldova:

-În cazul căsătoriei încheiate în RFG pina la 17.08.2001, se va prezenta forma internaţională a certificatului de căsătorie german - "Auszug aus dem Heiratseintrag",Formule Bvedeti aici.

-Dacă căsătoria a fost încheiată în afara Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de căsătorie moldovenesc transcris. În cazul lipsei acestuia, urmează să inițieze PRIORITAR procedura transcrierii actului de căsătorie, inclusiv prin Consulatul General, gasiti aici.
- Dacă căsătoria a fost încheiată în ex- URSS, se va prezenta certificat de căsătorie ex- URSS, fara traducere si fara legalizare.

Certificatul de DIVORŢ eliberat de către organele Republicii Moldova;
-în cazul desfacerii căsătoriei (divort) în RFG pina la 17.08.2001 se va prezenta Hotărârea de judecată privind desfacerea căsătoriei legalizata la Landgericht (în original + 2 copii(Vezi exemplu);
- Dacă divortul a fost înregistrat în Germania sau alta tara 
după 17.08.2001, solicitantul urmeaza sa initieze PRIORITAR procedura de transcrierea actului de divort, inclusiv prin Consulatul General, vedeti aici
- Dacă divortul a fost încheiată în ex- URSS, se va prezenta certificat de divort
ex-URSS, fara traducere si fara legalizare.
Certificatul de SCHIMBAREA NUMELUI şi/sau prenumelui moldovenesc;
-Dacă schimbarea numelui a rezultat din încheierea căsătoriei, acest certificat nu se va prezenta.
- Dacă schimbarea numelui/prenumelui a fost efectuată în afara teritoriului Republicii Moldova 
după 17.08.2001, solicitantul urmeaza sa initieze PRIORITAR procedura de transcrierea actului de schimbare a numelui /prenumelui , inclusiv prin Consulatul General, vedeti aici

Certificatul DE NAŞTERE a copiilor minori eliberat de catre organele Republicii Moldova
-În cazul înregistrării naşterii în Germania până la 17.08.2001se va prezenta forma internaţională a certificatului de naştere german - "Auszug aus dem Geburtseintrag",Formule A (vedeti aici);
- Dacă naşterea a fost înregistrată în Germania sau alta țara 
după 17.08.2001, solicitantul urmeazasa inițieze PRIORITAR procedura de transcrierea actului de nastere, inclusiv prin Consulatul General,vedeti aici

NOTĂ: Conform Ordinului MAE IE nr. 59-b-58 din 26.02.2021 taxele pentru serviciile consulare se vor achita doar prin virament bancar la contul misiunii.

IMPORTANT

 • Declaraţiile necesare în cadrul dosarului de Emigrare autorizată pot fi perfectate şi autentificate notarial la Consulatul General.
 • Consulatul General recepţionează documente de la cetăţeni Republicii Moldova domiciliaţi în Republica Federală Germania in Landurile Federale: Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Thüringen.

 • Potrivit articolului 11 al Legii cetăţeniei Republicii Moldova, Nr. 1024 din 02.06.2000 (Publicat la 10.08.2000 în Monitorul Oficial Nr. 98 art. Nr. 709), este considerat cetăţean al Republicii Moldova copilul născut din părinţi, ambii sau unul dintre care, la momentul naşterii copilului, este cetăţean al Republicii Moldova (indiferent de locul nașterii).

 • Consulatul General roagă să se acorde o atenție deosebită faptului că solicitarea privind obținerea emigrării autorizate poate fi acceptată spre examinare doar în cazul în care solicitantul prezintă, în timpul pentru care a fost programat, toate documentele necesare în acest scop, FĂRĂ EXCEPŢIE.

 • Nu se admite transmiterea suplimentară, ulterioară, a documentelor lipsă prin intermediul poştei. Dacă solicitantul nu poate prezenta toate documentele necesare, solicitarea acestuia nu este acceptată şi i se oferă posibilitatea să convină o nouă perioadă pentru programare în scopul depunerii documentelor.

 • Pentru bolnavi şi persoane în etate, care nu pot depune personal actele la Consulatul General, se admite perfectarea actelor în baza procurii, autentificate notarial, si legalizate în ordinea prevăzută de lege.