Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Consulatul General al Republicii Moldova la Frankfurt

A A A

Anunț privind Dispoziția nr.10 din 31 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

Publicat:Wed, 01/04/2020 - 17:35

Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

 

DISPOZIȚIA nr. 10 din 31 martie 2020

 

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, art. 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență, punctele 6, 7, 8 și 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1340/2001, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova,

 

DISPUNE:

 1. Prin derogare de la prevederile art. 27 lit. f) şi art. 32 din Legea privind administraţia publică centrală de specialitate nr. 98/2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160–164, art. 537) se instituite Instituţia Medico–Sanitare Publice Centrul COVID–19 Chișinău, instituție publică în care Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va exercita calitatea de fondator.

 2. Se aproba Regulamentul de organizare și funcționare al Instituției Medico-Sanitară Publică Centrul COVID-19 Chișinău, conform Anexei nr. 1 la prezenta dispoziție.

 3. Se desemnează dl Oleg Crudu în calitate de director al Instituţiei Medico–Sanitare Publice Centrul COVID–19 Chișinău.

 4. Se suspendă dl Oleg Crudu din funcția de director al Instituţiei Medico–Sanitare Publice Spitalul Clinic Municipal “Sfânta Treime” mun. Chișinău, pe perioada exercitării funcției de director al Instituţiei Medico–Sanitare Publice Centrul COVID–19 Chișinău, cu păstrarea și achitarea salariului și a tuturor altor drepturi salariale ce se cuvin la locul de muncă de bază.

 5. Prin derogare de la prevederile Legii cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali nr. 220/2007,Instituția Publică “Agenţia Servicii Publice” va asigura din oficiu și cu titlu gratuit, în termen de până la 01 aprilie 2020, ora 12:00, înregistrarea de stat al Instituţiei Medico–Sanitare Publice Centrul COVID–19 Chișinău. Instituția Publică “Agenţia Servicii Publice”, va asigura ulterior scutirea Instituţiei Medico–Sanitare Publică Centrul COVID–19 Chișinău de orice taxe legate de înregistrarea de stat a persoanei juridice IMSP Centrul COVID–19 Chișinău, precum și scutirea de orice taxe la eliberarea de către I.P. “Agenţia Servicii Publice” al oricărui document solicitat de către IMSP Centrul COVID–19 Chișinău.

 6. Conducătorii instituțiilor medico–sanitare publice și altor prestatori de servicii medicale implicați în controlul și combaterea epidemiei infecției cu coronavirusul SARS–CoV–2 și maladia COVID–19 sunt obligațisă execute ordinele, dispozițiileșiindicațiileIMSP Centrul COVID–19 Chișinău în ceea ce privește organizarea și asigurarea asistenţei medicale pentru cazurile medicale suspecte/probabile/confirmate cu infecție cu coronavirusul SARS–CoV–2 și maladia COVID–19. Nerespectarea prevederilor ordinelor și dispozițiiloremisedecătreIMSP Centrul COVID–19 Chișinău va constitui temei pentru tragerea la răspundere în conformitate cu legislația în vigoare.

 7. Prin derogare de la prevederile art. 71 și art. 72 din Codul Muncii nr. 154/2003, de laconducătorii instituțiilor medico–sanitare publice republicane, municipale ori raionale, precum și administratorii prestatorilor de servicii medicalede drept privat sunt obligați să asigure detașarea tuturor lucrătorilor angajați către Instituţia Medico–Sanitară Publice Centrul COVID–19 Chișinău, în baza demersurilor Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale sau directorului Instituţiei Medico–Sanitare Publice Centrul COVID–19 Chișinău.

 8. Prin derogare de la prevederile art. 71 și art. 72 din Codul Muncii nr. 154/2003, salarizarea lucrătorilor medicali detașați în cadrul Instituţiei Medico–Sanitare Publice Centrul COVID–19 Chișinău se va efectua pe deplin de către angajatorii de la locul de serviciu/de muncă de bază, cu achitarea integrală a tuturor drepturilor salariale lucrătorilor detașați, conform contractelor de muncă încheiate și legislației în vigoare.

 9. Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Apărării vor asigura detașarea personalului aflat în subordine către Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul COVID-19 Chișinău cu achitarea integrală a tuturor drepturilor salariale subordonaților detașați, conform legislației în vigoare privind statutul persoanelor detașate.

 10. Conducătorii autorităților publice, conducătorii instituțiilor medico–sanitare publice, precum și administratorii prestatorilor de servicii medicalede drept privat sunt obligați să asigure dotarea Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul COVID-19 Chișinău, în baza demersurilor corespunzătoare ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale ori Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul COVID-19 Chișinău.

 11. Prin derogare de la prevederile Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 131/2011, Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, în termen de pînă la 03 aprilie 2020 va asigura din oficiu și cu titlu gratuit înregistrarea Instituţiei Medico–Sanitară Publice Centrul COVID–19 Chișinău în calitate de operator de date cu caracter personal pentru bazele de date gestionate de către instituția respectivă.

 12. Autoritățile administrației publice locale din municipiul Chișinău vor asigura cu titlu gratuit acordarea tuturor serviciilor comunale necesare activității normale a Instituţiei Medico–Sanitară Publice Centrul COVID–19 Chișinău (servicii de salubritate, servicii de canalizare, servicii de aprovizionare cu apă caldă și rece, servicii de termoficare, alte servicii necesare).

 13. Agenția Proprietății Publice și Centrul Internațional de Expoziții “MoldExpo” vor asigura punerea la folosința Instituţiei Medico–Sanitară Publice Centrul COVID–19 Chișinău a tuturor bunurilor imobile aflate în cadrul complexului Centrul Internațional de Expoziții “MoldExpo” (adresa: municipiul Chișinău strada Ghioceilor nr. 1), precum și, din contul propriu vor asigura, cu titlu gratuit întreg volumul de energie electrică necesar activității Instituţiei Medico–Sanitară Publice Centrul COVID–19 Chișinău.

 14. Autoritățile administrației publice locale din municipiul Chișinău vor asigura conlucrarea și coordonarea cu Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul COVID-19 Chișinău în problemele ce țin de controlul și combaterea epidemiei infecției cu coronavirusul SARS–CoV–2 și maladia COVID–19.

 15. Ministerul Finanțelor va aloca, din fondul de intervenție al Guvernului, suma de 5,4 mil.lei, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pentru procurarea combinezoanelor de protecție prin intermediul Centrului pentru Achiziții Centralizate în Sănătate.

 16. Prin derogare de la prevederile art. 2, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, Hotărârii Guvernului nr. 1128/2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate, punctul 2 din Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mica aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 665/2016, pe durata stării de urgență, în scopul prevenirii și controlului infecției cu COVID-19, Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate va organiza achiziționarea combinezoanelor de protecție.

 17. Se desemnează Societatea pe Acțiuni „SanFarm-Prim” în calitate de depozit farmaceutic pentru recepționarea și eliberarea cu titlu gratuit a echipamentelor de protecție donate sau achiziționate către instituțiile medico-sanitare publice beneficiare conform distribuirii Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Toate procedurile de recepționare, depozitare și eliberare a echipamentelor de protecție donate sau achiziționate, conform deciziei Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, vor fi efectuate și asigurate de către Societatea pe Acțiuni „SanFarm-Prim” cu titlu gratuit.

 18. Prin derogare de la prevederile punctului 46 din Instrucțiunea privind determinarea gradului de dizabilitate, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 357/2018, pentru persoanele a căror grad de dizabilitate expiră în perioada stării de urgență, gradul de dizabilitate se prelungește din oficiu de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă pînă la ridicarea stării de urgență.

 19. În baza listei persoanelor cărora li s-a prelungit gradul de dizabilitate, prezentată de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă, Structurile teritoriale de asistență socială și Casa Națională de Asigurări Sociale vor asigura plata pensiilor și prestațiilor sociale pînă la expirarea termenului de încadrare în dezabilitate.

 20. Prin derogare de la prevederile p. 25 din Dispoziția nr.3 din 23 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, moratoriul instituit asupra controalelor de stat nu se aplică asupra controlului efectuat în privința inspectării fondului forestier și acvatic de stat.

 21. Se suspendă preluarea de către Biroul Migrație și Azil a cererilor de acordare/prelungire a dreptului de ședere și eliberare a permiselor de ședere străinilor aflați legal în Republica Moldova, cu excepția cazurilor de necesitate stringentă. Permisele de ședere, eliberate străinilor de către Biroul migrație și azil, a căror termen de valabilitate expiră în perioada stării de urgență, se prelungesc cu 60 zile.

 22. Prin derogare de la prevederile art. 4, alin. (7) din Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2020, nr. 174/2019, începînd cu 01 aprilie 2020, în perioada stării de urgență, cetățenii Republicii Moldova și străinii cu permis de ședere pe teritoriul Republicii Moldova, care intenționează să traverseze frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova și nu dețin statut de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală (AOAM), vor achita prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă.

 23. Persoanele ce intenționează să traverseze frontiera de stat pe cale aeriană pe sensul de intrare în Republica Moldova vor achita prima de asigurare obligatorie de asistență medicală, în sumă fixă, inclusiv prin intermediul sistemului guvernamental Mpay.

 24. Persoanele ce traversează frontiera de stat pe cale terestră pe sensul de intrare în Republica Moldova, vor completa și semna, în mod obligatoriu, Declarația pe propria răspundere privind obligația achitării în termen de 72 ore a primei de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru anul 2020 (modelul Declarației se anexează, Anexa nr. 2).

 25. Inspectoratul General al Poliției de Frontieră:

  1. va asigura verificarea completării veridice a declarațiilor;

  2. va transmite electronic, săptămânal către Compania Națională de Asigurări în Medicină a Declarațiilor scanate;

  3. va transmite electronic, săptămânal către Compania Națională de Asigurări în Medicină lista persoanelor care au traversat frontiera de stat pe cale aeriană.

 1. Se aprobă procedura de organizare a curselor aeriene de repatriere a cetățenilor Republicii Moldova, conform Anexei nr. 3.

 2. Se autorizează cursele aeriene charter, care transportă pasageri cu cetățenia Republicii Moldova spre Republica Moldova, operate de către compania aeriană:

- FLYONE, din 01 aprilie 2020, CHISINAU - PARIS - CHISINAU;

-  BlueAir, din 02 aprilie 2020, DUBAI- CHIȘINĂU- OTOPENI.

 1. Se introduce, începînd cu 1 aprilie 2020, ora 8:00, regimul de carantină în mun. Soroca, or. Ștefan Vodă și satul Carahasani, raionul Ștefan Vodă.

 2. Nerespectarea prevederilor/măsurilor stabilite de Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei de tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.

 3. Prezenta Dispoziție intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului.

 

 

Prim-ministru,

Președinte al Comisiei ION CHICU