Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Consulatul General al Republicii Moldova la Frankfurt

A A A

Eliberarea duplicatelor actelor de stare civilă

Duplicatele certificatelor de stare civilă

Actualizat la 18.03.2019

Duplicatele certificatelor de stare civilă se eliberează cetăţenilor la solicitare şi au aceiaşi valoare juridică ca şi certificatele eliberate la momentul înregistrării actului de stare civilă. Duplicatele certificatelor de stare civilă, precum şi certificatele de stare civilă se eliberează pentru utilizare permanentă şi nu sînt pasibile de o oarecare reţinere (retragere), decît în cazurile expres stabilite de legislaţie.

Duplicatele certificatelor de stare civilă se eliberează în temeiul actului de stare civilă şi conţin în mod obligatoriu inscripţia “DUPLICAT”.

Duplicatul certificatului de stare civilă se eliberează în următoarele cazuri:

 • la deteriorarea certificatului;
 • la pierderea certificatului;
 • la solicitarea certificatului de model nou în legătură cu transcrierea acestuia în grafie latină.

Categoriile de solicitanţi

Duplicatele certificatelor de stare civilă se eliberează la solicitare:

 • titularului actului de stare civilă sau în cazuri excepţionale (argumentate în scris) rudelor de gradul I, pe linie dreaptă, ale acestuia;
 • membrilor familiei, rudelor decedatului sau altor persoane îndreptăţite – în cazul cînd titularul actului de stare civilă a decedat;
 • reprezentantului legal al minorului, persoanei limitate în capacitatea de exerciţiu sau declarate incapabilă prin hotărîrea instanţei judecătoreşti, părinţilor, tutorilor sau curatorilor, reprezentantului autorităţii tutelare;
 • reprezentantului contractual (împuternicit prin contract de mandat, procură).

Acte necesare eliberării duplicatelor certificatelor de stare civilă

Pentru solicitarea DUPLICATULUI certificatului de stare civila, solicitantul, urmează să prezinte PERSONAL la Consulatul General, în zilele de:

LUNI, MARŢI, JOI și VINERI,
între orele: 09.00 – 12.00
FĂRĂ PROGRAMARE prealabilă, cu următoarele acte:

 • cererea de modelul respectiv (naştere , căsătorie , divorţ , deces , schimbarea numelui şi/sau prenumelui;) cu indicarea obligatorie a codului personal (IDNP);
 • actul de identitate al titularului duplicatui (origina +2 copii) .
 • Certificat de la locul de trai privind înregistrarea la domiciliu in RFG (MELDEBESCHEINIGUNG) fara traducere, eliberat cu cel mult 6 luni de la data depunerii actelor, însoţit de o fotocopie;
 • certificatul de stare civilă: naştere, căsătorie, divorţ, sau deces, după caz. (2 copii)
 • dovada împuternicirii reprezentării
  (certificatul de naştere, în caz cînd se solicită eliberarea duplicatului certificatului de deces al rudei sale, pentru confirmarea gradului de rudenie; procura, contractul de mandat, legitimaţia de serviciu ce confirmă reprezentarea autorităţii tutelare sau a altui organ abilitat ş.a);
 • certificatele de stare civilă, care fac dovada gradului de rudenie;
 • copia de pe actul de stare civilă eliberată de oficiul stare civilă respectiv, în cazul solicitării eliberării certificatului de stare civilă, actul căruia a fost înregistrat pe teritoriul autoproclamatei republicii transnistrene după anul 1992, dacă la întocmirea acestuia au fost respectate prevederile legislaţiei Republicii;
 • copia dosarului
  de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, de reconstituire, de rectificare, de completare, de anulare şi de întocmire ulterioară a actului de stare civilă însoţit de copia actului de stare civilă respectiv, întocmit-de oficiul stare civilă după anul 1992, amplasat pe teritoriul autoproclamatei republici transnistrene, dacă acest dosar a fost organizat în conformitate cu prevederile legislaţiei Republicii Moldova;
 • bonul privind achitarea taxelor stabilite.

Taxa (consulara și aferentă) constituie 35 Euro, și urmează a fi transferată la contul Consulatului General cu 5 zile înainte de depunerea actelor:

Generalkonsulat der Republik Moldau
Commerzbank Frankfurt
IBAN: DE77 5008 0000 0500 1225 00
BIC: DRES DE FF XXX
Verwendungszweck : SSC, Numele, Prenumele

NOTĂ: Achitarea poate fi efectuatăși în ziua depunerii actelor, la sediul Commerzbank Frankfurt, care se aflăîn apropierea Consulatului General.

ATENTIE:

 • Consulatul General atenționează asupra faptului că, solicitarea certificatului respectiv poate fi acceptată spre examinare doar în cazul în care solicitantul prezintă, setul de documente integral. Nu se admite transmiterea suplimentară, ulterioară, a documentelor lipsă prin intermediul poştei.
 • Eliberarea Certificatului va avea loc în aproximativ 5-6 saptamini din data depunerii setului de documente la Consulatul General, și poate fi recepționat prin poștă. În acest caz, solicitantul urmează să prezinte un plic marcat cu adresa destinatarului.
 • Consulatul General recepţionează setul de documente doar de la cetăţenii Republicii Moldova domiciliaţi în Landurile (statele federale): Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Thüringen ale Republicii Federale Germania.
 • Cetățenii domiciliați în alte state federale pot să se adreseze pentru servicii consulare la secția consulară a Ambasadei Republicii Moldova la Berlin (www.germania.mfa.gov.md).

Modelele certificatelor de stare civilă

Certificat de naştereCertificat de naştere
Format: A5
Certificat de căsătorieCertificat de căsătorie
Format: A5
Certificat de divorţCertificat de divorţ
Format: A5
Certificat de schimbare numelui şi/sau prenumeluiCertificat de schimbare numelui şi/sau prenumelui
Format: A5
Certificat de decesCertificat de deces
Format: A5
Certificat de adopţieCertificat de adopţie
Format: A5
Certificat de stabilire a paternităţiiCertificat de stabilire a paternităţii
Format: A5