Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Consulatul General al Republicii Moldova la Frankfurt

A A A

Eliberarea duplicatelor actelor de stare civilă

Duplicatele certificatelor de stare civilă
Actualizat la 20.10.2021
 
Duplicatele certificatelor de stare civilă se eliberează cetățenilor la solicitare și au aceiași valoare juridică ca și certificatele eliberate la momentul înregistrării actului de stare civilă. Duplicatele certificatelor de stare civilă, precum şi certificatele de stare civilă se eliberează pentru utilizare permanentă și nu sînt pasibile de o oarecare reținere (retragere), decât în cazurile expres stabilite de legislație.
 
Duplicatele certificatelor de stare civilă se eliberează în temeiul actului de stare civilă și conțin în mod obligatoriu inscripția “DUPLICAT”.
 
Duplicatul certificatului de stare civilă se eliberează în următoarele cazuri:
·       la deteriorarea certificatului;
·       la pierderea certificatului;
·       la solicitarea certificatului de model nou în legătură cu transcrierea acestuia în grafie latină.
·        
Categoriile de solicitanți
 
Duplicatele certificatelor de stare civilă se eliberează la solicitare:
·       titularului actului de stare civilă sau în cazuri excepționale (argumentate în scris) rudelor de gradul I, pe linie dreaptă, ale acestuia;
·       membrilor familiei, rudelor decedatului sau altor persoane îndreptățite – în cazul când titularul actului de stare civilă a decedat;
·       reprezentantului legal al minorului, persoanei limitate în capacitatea de exercițiu sau declarate incapabilă prin hotărârea instanței judecătorești, părinților, tutorilor sau curatorilor, reprezentantului autorității tutelare;
·       reprezentantului contractual (împuternicit prin contract de mandat, procură).
 
Acte necesare eliberării duplicatelor certificatelor de stare civilă
 
Serviciul este oferit cu programare prealabilă, care se obține doar on-line accesând adresa:
PROGRAMARE on-line, cu invocarea motivului solicitarii, numelui/prenumelui solicitantului, localității/Bundeslandului de reședință din Germania și a unui număr de telefon.

Pentru solicitarea extrasului multilingv solicitantul, urmează să se prezinte PERSONAL la Consulatul General, cu următoarele acte:
 
·       cererea de modelul respectiv (naştere , căsătorie , divorţ , deces , schimbarea numelui şi/sau prenumelui;) cu indicarea obligatorie a codului personal (IDNP);
·       actul de identitate al titularului duplicatui (origina +2 copii) .
·       Certificat de la locul de trai privind înregistrarea la domiciliu in RFG (MELDEBESCHEINIGUNG) fără traducere, nu mai vechi de 6 luni + 1 fotocopie;
·       certificatul de stare civilă: naştere, căsătorie, divorţ, sau deces, după caz + 2 fotocopii;
  • Un plic de format C-3 (170x230 = A5) cu protecție interioară împotriva umezelii, timbrat de dvs. cu valoarea de 4,05 euro, pentru expediere recomandată (Umschreiben). Pe plic se va indica destinatarul și adresa completă de livrare la domiciliu;
·       dovada împuternicirii reprezentării
(certificatul de naștere, în caz când se solicită eliberarea duplicatului certificatului de deces al rudei sale, pentru confirmarea gradului de rudenie; procura, contractul de mandat, legitimația de serviciu ce confirmă reprezentarea autorității tutelare sau a altui organ abilitat ş.a);
·       certificatele de stare civilă, care fac dovada gradului de rudenie;
·       copia de pe actul de stare civilă eliberată de oficiul stare civilă respectiv, în cazul solicitării eliberării certificatului de stare civilă, actul căruia a fost înregistrat pe teritoriul autoproclamatei republicii transnistrene după anul 1992, dacă la întocmirea acestuia au fost respectate prevederile legislației Republicii;
·       copia dosarului de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, de reconstituire, de rectificare, de completare, de anulare şi de întocmire ulterioară a actului de stare civilă însoţit de copia actului de stare civilă respectiv, întocmit-de oficiul stare civilă după anul 1992, amplasat pe teritoriul autoproclamatei republici transnistrene, dacă acest dosar a fost organizat în conformitate cu prevederile legislației Republicii Moldova;
·       Confirmarea achitării taxelor consulare, imprimată pe suport de hârtie.
 
Suma totală pentru eliberarea Extrasului multilingv se compune din taxa consulară + taxa pentru cheltuieli aferente + taxa pentru serviciile ASP și constituie:
 

la 30 zile

la 60 zile

53 euro

41 euro

 
 
Plata urmează a fi transferată la contul de mai jos cu 5 zile înainte de vizita la Consulat:
 

Generalkonsulat der Republik Moldau
Commerzbank Frankfurt
IBAN: DE77 5008 0000 0500 1225 00
BIC: DRES DE FF XXX
Verwendungszweck: SSC, Numele, Prenumele solicitantului

 
 
NOTĂ:  Conform Ordinului MAE IE nr. 59-b-58 din 26.02.2021 taxele pentru serviciile consulare se vor achita doar prin virament bancar la contul misiunii.
 
IMPORTANT:
Actele perfectate se vor livra prin poștă.
ATENTIE:
·       Consulatul General atenționează asupra faptului că, solicitarea certificatului respectiv poate fi acceptată spre examinare doar în cazul în care solicitantul prezintă, setul de documente integral. Nu se admite transmiterea suplimentară, ulterioară, a documentelor lipsă prin intermediul poştei.
·       Consulatul General recepţionează setul de documente doar de la cetăţenii Republicii Moldova domiciliaţi în Landurile (statele federale): Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Thüringen ale Republicii Federale Germania.
·       Cetățenii domiciliați în alte state federale pot să se adreseze pentru servicii consulare la secția consulară a Ambasadei Republicii Moldova la Berlin (www.germania.mfa.gov.md).
 
Modelele certificatelor de stare civilă
Certificat de naştereCertificat de naştere
Format: A5
Certificat de căsătorieCertificat de căsătorie
Format: A5
Certificat de divorţCertificat de divorţ
Format: A5
Certificat de schimbare numelui şi/sau prenumeluiCertificat de schimbare numelui şi/sau prenumelui
Format: A5
Certificat de decesCertificat de deces
Format: A5
Certificat de adopţieCertificat de adopţie
Format: A5
Certificat de stabilire a paternităţiiCertificat de stabilire a paternităţii
Format: A5