Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Consulatul General al Republicii Moldova la Frankfurt

A A A

Transcrierea actelor de stare civilă

Transcrierea actelor de stare civilă

ATENȚIE: Consulatul General recepționează documentele necesare pentru transcrierea actelor de stare civilă, eliberate numai de către organele germane din circumscriptia Consulatului General din Land-urile:
Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Thüringen, de la cetăţeni Republicii Moldova domiciliaţi în Republica Federală Germania, in Landurile respective.

Cetățenii domiciliați în celelalte state federale trebuie să se adreseze pentru servicii consulare la secția consulară a Ambasadei Republicii Moldova la Berlin (www.germania.mfa.gov.md).

Informații detailate referitor la transcrierea actelor de stare civilă (certificate de naștere, căsătorie, divorț, schimbare a numelui şi/sau prenumelui, deces), puteți găsi pe pagina web a Agenției Servicii Publice:

http://www.asp.gov.md/ro/node/18

În conformitate cu Legea privind actele de stare civilă, nr. 100 din 26.04.2001 (Publicată la 17.08.2001 în Monitorul Oficial Nr. 97-99, art. Nr. 765), actele de stare civilă (de naştere, de căsătorie, de schimbare a numelui etc.) ale cetățenilor Republicii Moldova întocmite de către organele competente ale țărilor străine au putere doveditoare în Republica Moldova numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova.

Actele de stare civila înregistrate de către autoritățile unui stat străin urmează a fi transcrise în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova. Această procedură presupune perfectarea certificatului moldovenesc de stare civilă (certificate de naştere, de căsătorie, de schimbare a numelui etc).

Cetăţeanul Republicii Moldova este obligat să declare transcrierea, în termen de 6 luni din momentul survenirii faptului juridic (naștere, căsătorie, divorț, etc.) sau de la primirea din străinătate a certificatului de stare civilă ori a copiei sau extrasului de pe actul de stare civilă.

Înregistrarea şi transcrierea actelor de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova, care locuiesc permanent în afara teritoriului ţării, se efectuează de către organele de stare civilă din Republica Moldova sau de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova.

Cererea de transcriere urmează a fi soluţionată în termen de 8 săptămâni din ziua depunerii, iar din motive obiective, termenul poate fi prelungit.

Serviciul este oferit cu programare prealabilă, care se obține doar on-line accesând adresa:
PROGRAMARE on-line, cu invocarea motivului solicitării, numelui/prenumelui solicitantului, localității/Bundeslandului de reședință din Germania și a unui număr de telefon.

 

II.Transcrierea actului de NAŞTERE:

ATENTIE: Consulatul General recepționează documentele necesare pentru transcrierea actelor de stare civilă, eliberate numai de către organele germane din circumscriptia Consulatului General din Land-urile:
Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Thüringen, de la cetăţeni Republicii Moldova domiciliaţi în Republica Federală Germania, in Landurile respective.

Cetățenii domiciliați în celelalte state federale trebuie să se adreseze pentru servicii consulare la secția consulară a Ambasadei Republicii Moldova la Berlin (www.germania.mfa.gov.md).

Pentru transcrierea actului DE NAŞTERE eliberat de către autorităţile germane, solicitantul, cetățeanul Republicii Moldova, care domiciliaza permanent in RFG, urmează să prezinte PERSONAL, conform programarii prealabile cu următoarele acte:

1.cererea de transcriere a actului de naştere (original +1 copie);

2. extras multilingv de pe actul de naştere german "Auszug aus dem Geburtseintrag",Formula A, fără legalizare, si fără traducere, în original + 1 copie (vezi exemplu);

3. certificat de la locul de trai (Meldebescheinigung) privind înregistrarea la domiciliu in Germania, nu mai vechi de 6 luni;

4. buletinul de identitate sau pasaportul valabil a solicitantului ( original + 3 copii);

5. buletinul de identitate sau pașaportul valabil a soțului/soției solicitantului (original +2 copii);

6. certificatul de căsătorie a solicitantului, a părintelui copilului minor (original +2 copii);(dacă există căsătorie);

7. certificatul de paternitate (original +2 copii); (în cazul în care copilul este născut în afara căsătoriei pe teritoriul RFG, se va prezenta certificatul de paternitate eliberat de către autorităţile RFG în original, legalizat la autoritățile germane (vezi exemplu) și cu traducerea legalizată la autoritățile germane în limba română sau rusă (vezi exemplu); care ulterior vor fi supralegalizate la Consulatul General

8. Hotărârea judecătorească de adopţie (original +2 copii) în cazul în care există adopţii;

9. Consimţământul autentificat notarial al adoptatorului referitor la includerea datelor personale în calitate de părinte al copilului adoptat, în actul de naştere rectificat (în cazul în care există adopţii);

 

La solicitare, actele perfectate se vor expedia prin poștă: un plic de format A5 - cu protecție interioară împotriva umezelii, timbrat de dvs. cu valoarea de 4,25 euro, pentru expediere recomandată (pereinschreiben brief), cu adresa destinatarului, Numelui și Prenumelui solicitantului.

Transcrierea certificatului de naștere pentru copii minori este gratuită.

❖TERMENUL DE PROCESARE: Dat fiind faptul că procedura de obținere actului de stare civilă este una foarte complexă, care implică transmiterea dosarului, pe suport de hârtie, în adresa autorității abilitate din Republica Moldova și, ulterior, recepționarea actelor în speță la Consulatul General al Republicii Moldova la Frankfurt pe Main prin intermediul poștei diplomatice, termenul de procesare cuprinde aprox. 2 – 3 luni, din momentul primirii și înregistrării cererii și a actelor aferente.

În vederea urgentării procesului de transcriere a certificatului de naștere, vă puteți adresa în Republica Moldova, la Agenția Servicii Publice, Departamentul Stare Civilă, personal sau prin rudele părinţilor copilului, de gradul I și II (ex. bunica, bunelul),care să vă reprezinte interesele în acest sens, împreună cu pachetul de acte necesar, și anume: extrasul multilingv de pe actul de naştere german "Auszug aus dem Geburtseintrag",Formula A, fără legalizare, si fără traducere; copia actului de naștere a părintelui copilului minor; certificatul de naștere a părintelui copilului minor.

Informații detailate referitor la transcrierea actelor de stare civilă (certificate de naștere, căsătorie, divorț, schimbare a numelui şi/sau prenumelui, deces), înregistrate peste hotarele Republicii Moldova,pot fi consultate pe pagina web a Agenției Servicii Publice: http://www.asp.gov.md/ro/node/18

Consulatul General atenționează asupra faptului că, solicitarea transcrierii actelor de starea civila poate fi acceptată spre examinare doar în cazul în care solicitantul prezintă, setul de documente integral.

Nu se admite transmiterea suplimentară, ulterioară, a documentelor lipsă prin intermediul poştei.II. Transcrierea actului de CĂSĂTORIE:

 

ATENTIE: Consulatul General recepționează documentele necesare pentru transcrierea actelor de stare civilă, eliberate numai de către organele germane din circumscriptia Consulatului General din Land-urile:
Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Thüringen, de la cetăţeni Republicii Moldova domiciliaţi în Republica Federală Germania, in Landurile respective.

·Cetățenii domiciliați în celelalte state federale trebuie să se adreseze pentru servicii consulare la secția consulară a Ambasadei Republicii Moldova la Berlin (www.germania.mfa.gov.md).

Pentru transcrierea actului de căsătorie, eliberat de către autorităţile germane solicitantul, cetățeanul Republicii Moldova, urmează să prezinte PERSONAL, conform programarii prealabile cu următoarele acte:

1. cererea de transcriere a actului de căsătorie (original + 1 copie);

2. certificatul de căsătorie german, forma internaţională "Auszug aus dem Heiratseintrag"(Formule B),

fără legalizare, si fără traducere (vezi exemplu) în original + 1 copie ;

3. certificat de la locul de trai (Meldebescheinigung)privind înregistrarea la domiciliu in Germania,nu mai

vechi de 6 luni – Originalul + 1 copie, certificatul de la locul de trai nu se va supune traducerii;

4. buletinul de identitate sau pașaportul valabil al solicitantului (original + 2 copii);

5. buletinul de identitate sau pasaportul valabil al sotului/sotiei solicitantului (2 copii);

6.certificat de nastere al solicitantului (original + 2 copii);

7.certificat de nastere al sotului/sotiei solicitantului (original + 2 copii);

8.certificatul despre schimbarea numelui şi/sau prenumelui(original +2 copii)

( dacă schimbul numelui a rezultat din încheierea căsătoriei, nu este necesară prezentarea acestui certificat);

9. la solicitare, actele perfectate se vor expedia prin poștă : un plic de format A5 - cu protecție interioară împotriva umezelii, timbrat de dvs. cu valoarea de 4,25 euro, pentru expediere recomandată (pereinschreiben brief), cu adresa destinatarului, Numelui și Prenumelui solicitantului.

10. Dovada achitării taxelor consulare imprimată pe suport de hârtie.

Transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv constituie25 Euro.

Plata urmează a fi transferată la contul de mai jos cu 5 zile înainte de vizita la Consulat:

Generalkonsulat der Republik Moldau
Commerzbank Frankfurt
IBAN: DE77 5008 0000 0500 1225 00
BIC: DRES DE FF XXX
Verwendungszweck: SSC -TRANSCRIEREA CERT. CĂSĂTORIE - Numele, Prenumele solicitantului

NOTĂ:Conform Ordinului MAE IE nr. 59-b-58 din 26.02.2021 taxele pentru serviciile consulare

se vor achita doar prin virament bancar la contul misiunii.

Consulatul General atenționează asupra faptului că, solicitarea transcrierii actelor de starea civila poate fi acceptată spre examinare doar în cazul în care solicitantul prezintă, setul de documente integral. Nu se admite transmiterea suplimentară, ulterioară, a documentelor lipsă prin intermediul poştei.


III.Transcrierea actului de SCHIMBARE A NUMELUI/PRENUMELUI

 

ATENTIE: Consulatul General recepționează documentele necesare pentru transcrierea actelor de stare civilă, eliberate numai de către organele germane din circumscriptia Consulatului General din Land-urile:
Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Thüringen, de la cetăţeni Republicii Moldova domiciliaţi în Republica Federală Germania, in Landurile respective.

·Cetățenii domiciliați în celelalte state federale trebuie să se adreseze pentru servicii consulare la secția consulară a Ambasadei Republicii Moldova la Berlin (www.germania.mfa.gov.md).

Pentru transcrierea actului de SCHIMBARE A NUMELUI/PRENUMELUI, eliberat de către autorităţile germane solicitantul, cetățeanul Republicii Moldova, urmează să prezinte PERSONAL, conform programării prealabile următoarele acte:

1. cererea de transcriere a actului de schimbare a numelui/prenumelui(original +1 copie);

2. buletinul de identitate sau paşaportul solicitantului (original + 3 copii);

3. certificatul de naştere al solicitantului (original + 2 copii);

4. certificatul despre schimbarea numelui şi/sau prenumelui legalizat corespunzator la autoritățile germane (vezi exemplu), (în original+ 2 copii);

5. traducere in limba română sau rusa a certificatului despre schimbarea numelui şi/sau prenumelui, legalizată corespunzator la autoritățile germane (vezi exemplu), (în original + 2 copii).
(dacă schimbul numelui a rezultat din încheierea căsătoriei, urmează a fi depuse actele pentru transcrierea actului de căsătorie);

6. certificatul de căsătorie german, forma internaţională "Auszug aus dem Heiratseintrag" (Formule B),

fără legalizare, si fără traducere (vezi exemplu) în original + 1 copie ;

7. certificat de la locul de trai (Meldebescheinigung)privind înregistrarea la domiciliu in Germania,nu mai vechi de 6 luni, legalizat la Regierungspräsidium sau Landgericht, traducerea adeverinţei de la domiciliu, efectuată de un trăducător autorizat în limba română sau rusă șilegalizatăla Landgericht;ulterior urmează a fi supralegalizat la Consulatul General (vedeţi exemplu)

8. la solicitare, actele perfectate se vor expedia prin poștă : un plic de format A5 - cu protecție interioară împotriva umezelii, timbrat de dvs. cu valoarea de 4,25 euro, pentru expediere recomandată (pereinschreiben brief), cu adresa destinatarului, Numelui și Prenumelui solicitantului.

9. dovada achitării taxelor consulare imprimată pe suport de hârtie.

 

Taxa pentru întocmirea dosarului și eliberarea certificatului constituie 25 EURO.

Taxaconsulară pentru supralegalizare fiecăruidocument constituie: 25 EURO

Plata urmează a fi transferată la contul de mai jos cu 5 zile înainte de vizita la Consulat:

 

Generalkonsulat der Republik Moldau
Commerzbank Frankfurt
IBAN: DE77 5008 0000 0500 1225 00
BIC: DRES DE FF XXX
Verwendungszweck: TRANSCRCert Schimb Nume - Numele, Prenumele solicitantului

Generalkonsulat der Republik Moldau
Commerzbank Frankfurt
IBAN: DE77 5008 0000 0500 1225 00
BIC: DRES DE FF XXX
Verwendungszweck: LEGALIZARE - Numele, Prenumele solicitantului

NOTĂ:Conform Ordinului MAE IE nr. 59-b-58 din 26.02.2021 taxele pentru serviciile

consulare se vor achita doar prin virament bancar la contul misiunii.

Consulatul General atenționează asupra faptului că, solicitarea transcrierii actelor de starea civila poate fi acceptată spre examinare doar în cazul în care solicitantul prezintă, setul de documente integral. Nu se admite transmiterea suplimentară, ulterioară, a documentelor lipsă prin intermediul poştei.

 

IV. Transcrierea actului de DECES

 

ATENTIE: Consulatul General recepționează documentele necesare pentru transcrierea actelor de stare civilă, eliberate numai de către organele germane din circumscriptia Consulatului General din Land-urile:
Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Thüringen, de la cetăţeni Republicii Moldova domiciliaţi în Republica Federală Germania, in Landurile respective.

·Cetățenii domiciliați în celelalte state federale trebuie să se adreseze pentru servicii consulare la secția consulară a Ambasadei Republicii Moldova la Berlin (www.germania.mfa.gov.md).

Pentru transcrierea actului de DECES al cetateanului Republicii Moldova eliberat de către autorităţile germane după17.08.2001, rudele solicitantului urmează să prezinte PERSONAL, conform programarii prealabile următoarele acte:

1. cererea de transcriere a actului de deces(original + 1 copie );

2. certificatul de deces german , forma internaţională -"Auszug aus dem Sterbeeintrag", Formule C (vezi exemplu).Alte forme de certificate de deces germane nu vor fi acceptate);(în original+1 copie)

3. certificat de la locul de trai privind înregistrarea la domiciliu in Germania (Meldebescheinigung) nu mai vechi

de 6 luni. Certificat de la locul de trai nu se va supune traducerii;

4. buletinul de identitate sau paşaportul rudei solicitantului (original+2 copii );

5. buletinul de identitate sau paşaportul decedatului (original+2 copii );

6. certificatul de căsătorie al decedatului (original+2 copii );

la solicitare, actele perfectate se vor expedia prin poștă : un plic de format A5 - cu protecție interioară împotriva umezelii, timbrat de dvs. cu valoarea de 4,25 euro, pentru expediere recomandată (pereinschreiben brief), cu adresa destinatarului, Numelui și Prenumelui solicitantului.

Transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv este - gratuită.

*NOTĂ: Celelalte acte de stare civilă care sunt eliberate exclusiv în limba germană (certificatul de naştere, căsătorie, divorţ, schimbare a numelui etc.), hotărârile judecătoreşti, eliberate de organele competente germane, precum şi traducerile documentelor germane urmează a fi legalizate în prealabil la administraţia locală (Regierungspräsidium, Regierung, Landesverwaltungsamt sau altele – în funcţie de landul federal în care locuieşte solicitantul) sau Tribunalul de land (Landgericht). Informaţia detaliată privind legalizarea documentelor poate fi consultata pe site-ul Consulatului General la rubrica respectivă. Originalele documentelor, precum şi traducerile acestora, trebuie apoi supralegalizate la Consulatul General.

Toate taxele (consulare şi aferente) pentru eventuale autentificări notariale şi legalizări de documente urmează a fi transferate în prealabil la conturile respective ale Consulatului General. Informaţiile privind mărimea acestor taxe, precum şi privind autentificarea notarială sau supralegalizarea documentelor pot fi consultate pe această pagină web.

ATENȚIE:

Consulatul General atenționează asupra faptului că, solicitarea transcrierii actelor de starea civila poate fi acceptată spre examinare doar în cazul în care solicitantul prezintă, setul de documente integral.

Nu se admite transmiterea suplimentară, ulterioară, a documentelor lipsă prin intermediul poştei.